Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HYPNOSEPRAKTIJK BRABANT 2014

HYPNOSEPRAKTIJK BRABANT is gevestigd in Schijndel aan de Hoofdstraat 43.

 

Artikel 1: Algemeen

1. Hypnosepraktijk Brabant staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 61706701.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst van Hypnosepraktijk Brabant en op iedere tussen Hypnosepraktijk Brabant en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder en opgenomen op de internetsite van Hypnosepraktijk Brabant.

 

Artikel 2:Tarieven
1. Al onze tarieven staan op de website vermeld. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en vermeld of deze inclusief 21% BTW of exclusief 21% BTW zijn.

Artikel 3. Geheimhouding
1. Hypnosepraktijk Brabant verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Behoudens met toestemming van Hypnosepraktijk Brabant is cliënt niet gerechtigd informatie, materialen zoals geluidsopnames, adviezen, e.d  ter beschikking te stellen aan derden.

 

Artikel 4.Annulering
1.Client heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de afspraak te annuleren. Afspraken kunnen 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie kosteloos telefonisch / per mail worden geannuleerd. 50% zal in rekening worden gebracht indien binnen 1 werkdag  voorafgaand aan de sessie wordt geannuleerd.

Het gehele bedrag zal in rekening worden gebracht bij annuleren op de dag van de afspraak. Bij het niet verschijnen op een afspraak worden de volledige behandelkosten in rekening gebracht.

2.Hypnosepraktijk Brabant behoudt zich voor een afspraak af te zeggen. Er zal te allen tijden een nieuwe afspraak worden ingepland. Daarnaast behoudt Hypnosepraktijk Brabant zich het recht voor om een cliënt te weigeren voor behandeling, c.q. de behandeling te stoppen wanneer zij van mening is dat er geen resultaat geboekt kan worden.

 

Artikel 5. Klachten
1. Klachten over de dienstverlening dienen door de cliënt  binnen 8 dagen gemeld te worden aan Hypnosepraktijk Brabant. De klacht wordt bekeken en dient te worden voorgelegd aan een onafhankelijke erkende commissie, wanneer partijen niet tot een overeenkomst komen.
2. Betalingen dienen direct bij een sessie voldaan te worden. Wanneer niet aan de betaling wordt voldaan binnen op de factuur gestelde termijn, zullen alle kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van de deurwaarders en advocaten, door cliënt dienen te worden voldaan.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan een hypnose sessie is vrijwillig. Hypnosepraktijk Brabant zal zich volkomen inzetten om de hypnose sessies naar behoren uit te voeren. De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens en na de hypnose sessie.

  1. Hypnosepraktijk Brabant is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van een hypnose sessie.
  2. Hypnosepraktijk Brabant is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder andere gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De cliënt vrijwaart Hypnosepraktijk Brabant tegen alle aanspraken van derden terzake.